استاندارد عملکردی آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی به روش انتشار از دیسک Disk Diffusion - تریتا آکادمی

بلاگ