پکیج دستورالعمل استاندارد آزمایشات

دستورالعمل استاندارد آزمایشات ردیف نام آزمایش ردیف نام آزمایش ردیف نام آزمایش 1 2HPP Glucose 101 WBC Count 201 HLA …

18
498,000 تومان

دستورالعمل استاندارد آزمایش 2HPP قند دو ساعته

توضیح آزمایش قند خون دو ساعته در تست آزمایش قند خون دو ساعته از غذا به عنوان چالش گلوکزی جهت…

3
1,000 تومان