عاطفه احمدزاده, نویسنده در تریتا آکادمی

عاطفه احمدزاده