تکلیف Sample Carry Over - تریتا آکادمی

تکلیف Sample Carry Over

 

از خوانش غلظت یک نمونه گلوکز بالا با اعداد 400 – 402 – 400 و از خوانش غلظت یک نمونه گلوکز پایین با اعداد 55 – 56 – 55 کری اور سمپل را محاسبه کنید سپس از فرم خروجی PDF تهیه و ارسال شود.

نمره تکلیف : 10 نمره