تکلیف گواهی آزمون - تریتا آکادمی

تکلیف گواهی آزمون

 

از یک نمونه گواهی آموزش صادر شده برای پرسنل خروجی تصویر با فرمت JPG یا PNG تهیه و ارسال کنید.

توجه کنید که گواهی باید به نام یکی از پرسنل به جز خودتان باشد.

نمره تکلیف : 10 نمره