تکلیف کنترل کیفیت رفرکتومتر - تریتا آکادمی

تکلیف کنترل کیفیت رفرکتومتر

 

یک مورد کنترل کیفیت رفرکتومتر انجام شود و از فرم آن خروجی PDF تهیه و ارسال شود.

نمره تکلیف : 5 نمره