تکلیف کنترل کیفیت دیسک آنتی بیوتیک - تریتا آکادمی

تکلیف کنترل کیفیت دیسک آنتی بیوتیک

 

نمونه اندازه گیری 10 مرتبه دیسک آمپی سیلین با سوش استاف اورئوس را وارد کنید سپس خروجی PDF تهیه و ارسال شود.

نمره تکلیف : 10 نمره