تکلیف کنترل کیفیت خون شناسی T Brittin - تریتا آکادمی

تکلیف کنترل کیفیت خون شناسی T Brittin

 

از نتایج بررسی T Brittin برای 5 نمونه در پارامترهای WBC ، RBC ، HB و Plt خروجی PDF تهیه و ارسال شود.

نمره تکلیف : 5 نمره