تکلیف کنترل کیفیت آماری - تریتا آکادمی

تکلیف کنترل کیفیت آماری

 

خوانده ی 20 روز کنترل نرمال تست گلوکز به شرح زیر است :

90 – 91 – 89 – 90 – 91 – 91 – 90 – 89 – 92 – 91 – 90 – 90 – 89 – 92 – 90 – 90 – 91 – 90 – 91 – 89
اعداد بدست آمده از میانگین همگروه در نتایج ارزیابی خارجی کیفیت 101 می باشد و میانگین نتایج ارسال شده توسط آزمایشگاه 99 می باشد.

باتوجه به موارد فوق CV و Bias را محاسبه کنید و از فرم محاسبه خروجی PDF تهیه و ارسال شود.

نمره تکلیف : 15 نمره