تکلیف چارت سازمانی - تریتا آکادمی

تکلیف چارت سازمانی

 

از چارت سازمانی آزمایشگاه یک خروجی به صورت تصویر تهیه کنید و ارسال نمایید.

نمره تکلیف : 5 نمره