تکلیف ورود و خروج انبار - تریتا آکادمی

تکلیف ورود و خروج انبار

 

از لیست ورود و خروج های انبار مربوط به یک کالای خاص خروجی PDF تهیه و ارسال شود.

نمره تکلیف : 10 نمره