تکلیف نمودار Levey Jennings - تریتا آکادمی

تکلیف نمودار Levey Jennings

 

یک نمودار لویجنینگ برای 10 خوانده کنترل نرمال تست گلوکز همراه با ایجاد یک خطای 1:3S رسم کنید.

یک فایل شامل نمودار لویجنینگ و فایل دیگر شامل نمودار کیوسام به صورت خروجی PDF تهیه و ارسال شود.

در مجموع 2 فایل باید ارسال گردد.

نمره تکلیف : 10 نمره