تکلیف موارد غیر طبیعی - تریتا آکادمی

تکلیف موارد غیر طبیعی

 

از یک فرم موارد غیر طبیعی خروجی PDF تهیه و ارسال شود.

نمره تکلیف : 5 نمره