تکلیف مدیریت آزمون - تریتا آکادمی

تکلیف مدیریت آزمون

 

از لیست سوالات طراحی شده برای یک آزمون که خودتان ایجاد کرده اید ( حداقل 5 سوال داشته باشد ) خروجی PDF تهیه و ارسال کنید.

در لیست سوالات گزینه صحیح باید مشخص شده باشد.

نمره تکلیف : 10 نمره