تکلیف محدوده مرجع صحه گذاری - تریتا آکادمی

تکلیف محدوده مرجع صحه گذاری

 

محدوده مرجع برای مقادیر نرمال تست گلوکز با حداقل 20 نمونه به روش پارامتریک محاسبه شود سپس خروجی PDF تهیه و ارسال شود.

نمره تکلیف : 10 نمره