تکلیف لیست کالا های انبار - تریتا آکادمی

تکلیف لیست کالا های انبار

 

از لیست کالا های تعریف شده برای انبار خروجی PDF تهیه و ارسال شود.

نمره تکلیف : 5 نمره