تکلیف لیست تجهیزات - تریتا آکادمی

تکلیف لیست تجهیزات

 

از لیست تجهیزات تعریف شده در قسمت شناسنامه تجهیزات خروجی به Excel تهیه و ارسال شود.

نمره تکلیف : 10 نمره