تکلیف لیست آزمایشات - تریتا آکادمی

تکلیف لیست آزمایشات

 

از لیست آزمایشات ارسالی به یک آزمایشگاه ارجاع خاص خروجی PDF تهیه و ارسال شود.

نمره تکلیف : 10 نمره