تکلیف شناسنامه پرسنل - تریتا آکادمی

تکلیف شناسنامه پرسنل

 

از لیست پرسنل آزمایشگاه در قسمت شناسنامه پرسنلی یک خروجی بصورت PDF ذخیره و ارسال کنید.

نمره تکلیف : 10 نمره