تکلیف شناسنامه آزمایشات - تریتا آکادمی

تکلیف شناسنامه آزمایشات

 

آزمایش WBC به صورت صحیح اضافه و تکمیل شود از شناسنامه این آزمایش خروجی PDF تهیه و ارسال شود.

نمره تکلیف : 5 نمره