تکلیف شرح وظایف پرسنل - تریتا آکادمی

تکلیف شرح وظایف پرسنل

 

یک نمونه شرح وظایف مربوط به یکی از پرسنل آزمایشگاه به صورت فایل word یا PDF ارسال شود.

نمره تکلیف : 10 نمره