تکلیف رگرسیون صحه گذاری - تریتا آکادمی

تکلیف رگرسیون صحه گذاری

 

رگرسیون تست گلوگز را با سنجش 30 نمونه بین 70 تا 135 انجام دهید سپس خروجی PDF تهیه و ارسال شود.

نمره تکلیف : 10 نمره