تکلیف دوره های آموزشی - تریتا آکادمی

تکلیف دوره های آموزشی

 

از لیست دوره های آموزشی سال جاری آزمایشگاه خروجی PDF تهیه و ارسال شود.

نمره تکلیف : 5 نمره