تکلیف خطی بودن صحه گذاری - تریتا آکادمی

تکلیف خطی بودن صحه گذاری

 

خطی بودن کیت گلوکز را با غلظت بالا 500 و غلظت پایین 70 با حداقل تعداد 5 نقطه و با یک مرتبه خوانش محاسبه کنید.
حد بالای خطی بودن ادعای کیت 450 میباشد.
در نهایت خروجی PDF تهیه و ارسال شود.

نمره تکلیف : 10 نمره