تکلیف خطای مجاز آزمایشگاه - تریتا آکادمی

تکلیف خطای مجاز آزمایشگاه

 

از لیست خطای مجاز آزمایش گلوکز با تمامی رفرانس ها یک خروجی به صورت تصویر با فرمت JPG یا PNG تهیه و ارسال شود.

نمره تکلیف : 10 نمره