تکلیف بررسی کالیبراسیون سل کانتر - تریتا آکادمی

تکلیف بررسی کالیبراسیون سل کانتر

 

یک نمونه بررسی کالیبراسیون سل کانتر در فاکتور هموگلوبین با تعداد 5 نمونه و حداقل 2 بار سنجش به صورت خروجی PDF تهیه و ارسال شود.

نمره تکلیف : 10 نمره