تکلیف بررسی دمای محفظه واکنش اتوآنالایزر - تریتا آکادمی

تکلیف بررسی دمای محفظه واکنش اتوآنالایزر

 

بررسی محفظه دمای واکنش اتوآنالایزر با حداقل خوانش 10 مرتبه تست ALT انجام دهید و در فرم وارد کنید سپس خروجی PDF تهیه و ارسال شود.

نمره تکلیف : 5 نمره