تکلیف بررسی دقت صحه گذاری - تریتا آکادمی

تکلیف بررسی دقت صحه گذاری

 

دقت دو دستگاه BT و میندری برای تست گلوکز با 10 بار خوانش مقایسه کنید و سپس خروجی PDF تهیه و ارسال شود.

نمره تکلیف : 5 نمره