تکلیف بررسی خطی بودن الایزا ریدر - تریتا آکادمی

تکلیف بررسی خطی بودن الایزا ریدر

 

یک نمونه خطی بودن الایزا ریدر را خروجی PDF تهیه و ارسال شود.

نمره تکلیف : 5 نمره