تکلیف بررسی خطی بودن اتوآنالایزر - تریتا آکادمی

تکلیف بررسی خطی بودن اتوآنالایزر

 

یک نمونه خطی بودن اتوآنالایزر ثبت کنید و بالاترین حد خطی بودن را در قسمت توضیحات بنویسید در نهایت خروجی PDF تهیه و ارسال شود.

نمره تکلیف : 10 نمره