تکلیف ارزشیابی پرسنل - تریتا آکادمی

تکلیف ارزشیابی پرسنل

 

یک نمونه ارزشیابی بدو خدمت یا حین خدمت انجام شده برای پرسنل بصورت PDF ذخیره و ارسال شود.

آیتم های ارزشیابی و نمرات داده شده به پرسنل حتما باید مشخص باشد.

نمره تکلیف : 10 نمره