سیگما متریک - تریتا آکادمی

سیگما متریک

حداقل نمره قبولی : 70 درصد

تعداد سوال : 9 سوال

زمان آزمون : 8 دقیقه

دفعات شرکت در آزمون : 2 بار

این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.
این بخش را تکمیل نمایید.